Rotary Screw Compressors in Low Temperature Applications | Cold Storage Facilities & Industrial Refrigeration

Rotary Screw Compressors in Low Temperature Applications | Cold Storage Facilities & Industrial Refrigeration

Screw Compressors in Industrial Refrigeration

English Version

Introduction

In the realm of industrial refrigeration, screw compressors play a pivotal role. These compressors, known for their efficiency and reliability, are widely used in cold storage facilities and large-scale cooling systems. This detailed examination focuses on screw compressors, with a particular emphasis on models from three prominent brands: Bitzer, Mycom (MAYEKAWA), and Vilter (Emerson).

Overview of Screw Compressors

Screw compressors, also known as rotary screw compressors, consist of two meshing helical screws, known as the male and female rotors, which compress the refrigerant. As the screws rotate, the volume decreases, resulting in compressed refrigerant essential for the cooling process. These compressors are favored for their continuous operation, durability, and capability to handle large volumes of refrigerant.

Bitzer Screw Compressors
 1. Model Overview:
  • OS Series: These semi-hermetic compressors are renowned for their energy efficiency and compact design. The OS series is versatile, serving both low and medium temperature applications.
  • CSH Series: Designed for high-efficiency operation, the CSH series is ideal for larger industrial applications. These compressors are known for their robustness and long service life.
 2. Advantages:
  • High efficiency, especially in part-load operation.
  • Robust build quality ensures longevity.
  • Lower noise and vibration levels.
 3. Disadvantages:
  • Higher initial cost compared to some other brands.
  • Requires skilled maintenance
Screw Compressors Bitzer
Mycom (MAYEKAWA) Screw Compressors
 1. Model Overview:
  • MYPRO Series: This series is designed for high performance and reliability. MYPRO compressors are suitable for a wide range of temperatures and are known for their energy efficiency.
  • J Series: Focused on low-temperature applications, the J series is ideal for cold storage facilities. These models are compact and offer high efficiency.
 2. Advantages:
  • Excellent energy efficiency.
  • Broad operational range, suitable for various refrigerants.
  • Durable and reliable, with lower maintenance requirements.
 3. Disadvantages:
  • Can be more expensive than some competitors.
  • Some models may have a larger footprint.
Screw Compressors Mycom
Vilter (Emerson) Screw Compressors
 1. Model Overview:
  • VSS Series: These single-screw compressors are known for their energy efficiency and are suitable for both refrigeration and gas compression.
  • VSM Series: Aimed at medium to large refrigeration applications, the VSM series provides high reliability and performance.
 2. Advantages:
  • Exceptional energy efficiency.
  • Low noise and vibration.
  • Versatile in application with a range of capacities.
 3. Disadvantages:
  • Some models may have higher operational costs.
  • Complex design may require specialized maintenance.
Screw Compressors Vilter
Conclusion

Screw compressors from Bitzer, Mycom, and Vilter represent the pinnacle of industrial refrigeration technology. Each brand offers unique advantages, catering to a range of applications from cold storage to large-scale industrial cooling. The choice of compressor depends on specific requirements such as capacity, efficiency, budget, and space constraints.


Vietnamese Version

Giới thiệu

Trong lĩnh vực lạnh công nghiệp, máy nén trục vít đóng vai trò quan trọng. Những máy nén này, nổi tiếng về hiệu quả và độ tin cậy, được sử dụng rộng rãi trong cơ sở bảo quản lạnh và hệ thống làm lạnh quy mô lớn. Bài viết này tập trung vào máy nén trục vít, đặc biệt là các mô hình từ ba thương hiệu nổi bật: Bitzer, Mycom (MAYEKAWA) và Vilter (Emerson).

Tổng quan về Máy Nén Trục Vít

Máy nén trục vít, còn được gọi là máy nén vít xoắn, bao gồm hai vít xoắn khớp nối, được gọi là rotor nam và nữ, nén chất lạnh. Khi vít quay, thể tích giảm xuống, dẫn đến việc nén chất lạnh cần thiết cho quá trình làm lạnh. Những máy nén này được ưa chuộng vì hoạt động liên tục, độ bền và khả năng xử lý lượng lớn chất lạnh.

Máy Nén Trục Vít Bitzer
 1. Tổng quan về Mô hình:
  • Dòng OS: Các máy nén bán kín này nổi tiếng về hiệu suất năng lượng và thiết kế nhỏ gọn. Dòng OS linh hoạt, phục vụ cả ứng dụng nhiệt độ thấp và trung bình.
  • Dòng CSH: Được thiết kế cho hoạt động hiệu suất cao, dòng CSH lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp lớn hơn. Những máy nén này được biết đến với độ bền và tuổi thọ dài.
 2. Ưu điểm:
  • Hiệu suất cao, đặc biệt trong hoạt động tải phần.
  • Chất lượng xây dựng vững chắc đảm bảo độ bền.
  • Mức độ ồn và rung thấp hơn.
 3. Nhược điểm:
  • Chi phí ban đầu cao hơn so với một số thương hiệu khác.
  • Yêu cầu bảo dưỡng chuyên nghiệp.
Máy Nén Trục Vít Mycom (MAYEKAWA)
 1. Tổng quan về Mô hình:
  • Dòng MYPRO: Dòng này được thiết kế cho hiệu suất cao và độ tin cậy. Máy nén MYPRO phù hợp với nhiều phạm vi nhiệt độ và được biết đến với hiệu suất năng lượng.
  • Dòng J: Tập trung vào ứng dụng nhiệt độ thấp, dòng J lý tưởng cho cơ sở bảo quản lạnh. Những mô hình này nhỏ gọn và cung cấp hiệu suất cao.
 2. Ưu điểm:
  • Hiệu suất năng lượng xuất sắc.
  • Phạm vi hoạt động rộng, phù hợp với nhiều loại chất lạnh.
  • Bền và đáng tin cậy, với yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn.
 3. Nhược điểm:
  • Có thể đắt hơn so với một số đối thủ.
  • Một số mô hình có thể có kích thước lớn hơn.
Máy Nén Trục Vít Vilter (Emerson)
 1. Tổng quan về Mô hình:
  • Dòng VSS: Những máy nén vít đơn này nổi tiếng về hiệu suất năng lượng và phù hợp cho cả làm lạnh và nén khí.
  • Dòng VSM: Nhắm vào các ứng dụng làm lạnh từ trung bình đến lớn, dòng VSM cung cấp độ tin cậy và hiệu suất cao.
 2. Ưu điểm:
  • Hiệu suất năng lượng xuất sắc.
  • Ít tiếng ồn và rung.
  • Linh hoạt trong ứng dụng với nhiều dung lượng khác nhau.
 3. Nhược điểm:
  • Một số mô hình có thể có chi phí vận hành cao hơn.
  • Thiết kế phức tạp có thể yêu cầu bảo dưỡng chuyên biệt.
Kết luận

Máy nén trục vít từ Bitzer, Mycom và Vilter đại diện cho công nghệ làm lạnh công nghiệp hàng đầu. Mỗi thương hiệu cung cấp những ưu điểm độc đáo, phục vụ cho nhiều ứng dụng từ bảo quản lạnh đến làm lạnh công nghiệp quy mô lớn. Lựa chọn máy nén phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể như dung lượng, hiệu suất, ngân sách và hạn chế không gian.